Steinfix 90 Periodisk rengjøring

STEINFIX 90 - Brukerinformasjon
Sammensetning: Amfotære tensider, natriummetasilikat, glycoler, monoethanolamin, kompleksbindere, kalilut, parfyme 
Bruksområder: Steinfix 90 benyttes når man ønsker å få fjernet gammel polish. Kan benyttes på all materiell som tåler vann og alkalisk påvirkning. 
Bruksanvisning: Steinfix 90 blandes med kaldt ellerlunkent vann iforh oldet1:2 til 1:10 avhengig av antall lag med gammel polish som skal fjernes. Oppløsningen legges ut med mopp eller klut, ca. 4 – 6 m2 av gangen. La bruksoppløsningen få virke i ca. 5 min. Deretter bearbeides arealet med børste eller mopp (skuremaskin/gulvvaskemaskin kan også anvendes). Etter at man har bearbeidet området la oppløsningen bli liggende 3–5 minutterfør den suges opp. Bruk helst vannsuger eller gulvvaske-maskin til å suge opp oppløsningen. OBS! La ikke Steinfix 90 oppløsningen tørke inn på materialet.
Egenskaper: pH konsentrat ca. 13,5 bruksoppløsning ca. 13,0
Lagringsbetingelser: Produktet må ikke utsettes for frost.
Holdbarhet: Ubegrenset
Emballasje: 1 liters plastflasker og 5 liters kanner

Sikkerhetsforhold:
Produktet skal merkes etsende, Etsende,  Irriterer luftveiene, pppbevares utilgjengelig for barn, må ikke oppbevare sammen med næringsmidler, drikkevarer
eller dyrefor, unngå kontakt med huden og øynene, bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm, ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten.

Erklæring:
Produktet err egistrert hos Giftinformasjonsentralen,  Tlf.: 22 59 13 00


Steinfix 90 benyttes når man ønsker å få fjernet gammel polish