Steinfix 40 Grovrens/dyprens

STEINFIX 40 - Brukerinformasjon
Produktype: Et alkalisk spesialprodukt til grovrengjøring av stein.
Sammensetning: Nonioniske tensider, kalkbindere, metasilikat, glucoler, vann, farge og parfyme uten fosfat.
Bruksområder: Steinfix 40 brukes til å fjerne sementslør, skitt, olje, sot og annet som normalt tilgrises på et gulv/flate i byggeperioden. Produktet kan også brukes til å rense opp gamle gulv som f.eks. fjerne polish.
Bruksanvisning: Steinfix 40 doseres normalt 2 dltil 10 liter vann. Ved sterk tilgrising økes doseringen. Til fjerning av gammel polish anbefales det å tilsette 2dl salmiakk. La Steinfix 40 få en virketid på 5-10 minutter før skuring foretas. Tørr etter med rent vann.
Egenskaper: Steinfix 40 fjerner effektivt olje,fett, skitt, sot, nikotin. Oppløses helt i vann. pH-verdien i konsentrat 13,1 pH-verdi bruksløsning ca. 10,5
Lagringsbetingelser: Lagres frostfritt.
Holdbarhet: Ubegrenset
Emballasje: 1 liters plastflasker og 5 liters kanner
Miljøforhold: Ingen spesielle. Produktet er ikke merkepliktig.
Sikkerhetsforhold: Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet må ikke oppbevares sammen med næringsmidler. Kan utløse allergisk reaksjon. Ved øyekontakt, skyll grundig med store mengder vann og kontaktlege.
Ved svelging, skyll munnen, drikk melk, kontakt lege.


Erklæring: Produktet er registrert hos: Giftinformasjonsentralen, Tlf.: 22 59 13 00 

Produktet inneholder ikke fosfat og er biologisk nedbrytelig.


Et alkalisk spesialprodukttil grovrengjøring av stein.