Steinfix 10 Flekkfjerner

Bruksområder: Steinfix 10 er et flekkfjerningsmiddel for bruk på stein. Kan brukes på alle typer steingulv som tåler vann.
Bruksanvisning: Steinfix 10 påføres steinen/flekken med pensel, børste eller sprøyte. La produktet få virke i 10 – 30 minutter avhengig av hvor lenge flekken har ligget på steinen. Skyll av med vann. Best resultat får man ved å bruke høytrykksspyling. Blir ikke flekken borte ved første forsøk, gjenta operasjonen. Blandingsforhold: Benyttes konsentrert. Egenskaper: pH i konsentrat 8,0.
Lagringsbetingelser: Lagres frostfritt.
Holdbarhet: Ubegrenset
Emballasje: 1 liters plastflasker.
Miljøforhold: Ingen spesielle. Produktet er ikke merkepliktig.

Sikkerhetsforhold: Oppbevares utilgjengelig for barn og produktet må ikke oppbevares sammen med næringsmidler.Ved hudkontakt skyll med vann og såpe. Ved øyekontakt, skyll med vann,Ved svelging, drikk melk. Søk lege.


Erklæring: Produktet er registrert hos Giftinformasjonsentralen, Tlf.: 22 59 13 00

Se vår flekkfjerningsguide for råd og tips til flekkfjerning.Produktet er uten fosfat og biologisk nedbrytelig

Steinfix 10 er et flekkfjerningsmiddel for bruk på stein