Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen. Foto: Ola Stavseng.

Kystkvinne - Veiholmen, Smøla

Kystkvinne - Veiholmen, Smøla

Sokkel i flammet grå granitt
Formgiver Ola Stavseng